รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499
พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พุทธศักราช 2503 
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล พุทธศักราช 2515 
บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2499
 
กฎกระทรวงฯ
 
- กฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่   3 (พุทธศักราช 2498)
- กฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่   7 (พุทธศักราช 2498)
- กฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่   9 (พุทธศักราช 2498)
- กฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่ 10 (พุทธศักราช 2498)
- กฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่ 24 (พุทธศักราช 2498)
- กฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่ 32 (พุทธศักราช 2514)
- กฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่ 35 (พุทธศักราช 2516)
- กฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่ 36 (พุทธศักราช 2516)
- กฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่ 37 (พุทธศักราช 2516)
- กฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่ 39 (พุทธศักราช 2516)
- กฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่ 40 (พุทธศักราช 2516)
- กฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่ 42 (พุทธศักราช 2517)
- กฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่ 45 (พุทธศักราช 2518)
- กฎกระทรวงกลาโหมฉบับที่ 74 (พุทธศักราช 2540)
- กฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่
                                                                                                                                    ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.2549
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สัสดี พ.ศ.2534 
คำสั่งกองทัพบกที่ 29/2517 เรื่อง การดำเนินการเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
คำสั่งกองทัพบกที่ 1173/2528 เรื่อง ให้ใช้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี

powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE